ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Hobsido Technology I.K.E., Θεσσαλονίκης 75, Μοσχάτο, ΤΚ 104 34, Αθήνα

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι να δώσει γενικές κατευθύνσεις για τα θέματα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, παρακολούθηση, κλπ.) της εταιρείας, Hobsido Technology I.K.E., Θεσσαλονίκης 75, Μοσχάτο, ΤΚ 104 34, Αθήνα, www.ektimiseto.gr | www.hobsido.com, [email protected]

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αυτή η πολιτική εξηγεί πως η εταιρεία Hobsido Technology I.K.E., Θεσσαλονίκης 75, Μοσχάτο, ΤΚ 104 34, Αθήνα (εφεξής ονομάζεται η εταιρεία) μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της και να τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τις πελατειακές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η εταιρεία δεν θα κάνει.

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000), του νέου ελληνικού νόμου 4624/2019 και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων με ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εταιρεία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά άρθρα του GDPR (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, κλπ.).

Ειδικά για το άρθρο 5 (Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) η εταιρεία παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαβεβαιώσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η Εταιρεία για σας μπορεί να είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των δεδομένων και άλλων σχετικών νόμων.

Η εταιρεία μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων:

(α) από εσάς όταν συμφωνείτε να πάρετε μια υπηρεσία από την εταιρεία μας και στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή/και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας και την συναίνεσή σας,

(β) από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με ένα αίτημά σας για πληροφορίες, και

(γ) από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

5. ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Όταν αλληλεπιδράτε με την εταιρεία, θα σας ζητήσουμε ή θα λάβουμε δεδομένα με την συναίνεσή σας, όπως:

 • Το όνομά σας,
 • Τη διεύθυνση email σας,
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • Το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • Τη χρήση και τις δραστηριότητές σας στις σελίδες της εταιρείας και
 • Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σας στο Διαδίκτυο.

Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω cookies (βλέπετε λεπτομέρειες στον σύνδεσμο), όπως ενδεικτικά:

 • Τη διεύθυνση IP σας,
 • Το αναγνωριστικό cookie σας,
 • Το πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • Την τοποθεσία σας,
 • Τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες,
 • Τις διαφημίσεις που βλέπετε ή στις οποίες κάνετε κλικ.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοχώρου (site), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να ‘φορτωθεί’ (downloaded), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

7. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχετε στην εταιρεία ή η εταιρεία κατέχει θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για:

(α) Την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,

(β) Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από την εταιρεία στο παρελθόν, τώρα ή στο μέλλον,

(γ) Να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,

(δ) Την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας, και

(ε) Να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία.

8. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εταιρεία, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να κάνει ορισμένους πιστωτικούς ελέγχους με τους αρμόδιους φορείς όταν κάνετε αίτηση να πάρετε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Αν αυτό ισχύει, τότε θα αναφέρεται ρητά στους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία.

9. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997) και σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.

Η εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή και της ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εταιρεία διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον GDPR (άρθρα 5, 28, 30, 32, 33, 34, 40, 55 – 58, κλπ.) ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στις ιστοσελίδες και τα αρχεία μας, τη δημιουργία κατάλληλων αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, κ.λπ., προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου όσα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για λογαριασμό μας σε τρίτους (<0>DigitalOcean</0>) να τηρούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. και διασφαλίζουμε ότι πληρούνται τα ίδια πρότυπα ασφαλείας.

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή όπως από το νόμο απαιτείται, για την ολοκλήρωση συναλλαγής ή παροχή προϊόντος έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Μοιραζόμαστε δεδομένα για την εκτέλεση σύμβασης με προμηθευτές ή μεταφορείς που εργάζονται για λογαριασμό μας, σε περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή με σκοπό να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες, για την προστασία της ζωής, για την ασφάλεια των προϊόντων μας, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της εταιρείας μας.

11. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET

Εάν επικοινωνήσετε με την εταιρεία μέσω του Διαδικτύου, εάν μας δώσετε συναίνεση, τότε περιστασιακά θα χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ‘cookies’ για να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη της ιστοσελίδας της εταιρεία μας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αποτρέψετε την αποδοχή cookies.

Ωστόσο, η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Όλες οι ανακοινώσεις της Εταιρείας μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών κλπ.) μπορεί να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από την εταιρεία για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητας, και νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, σε τέτοια περίπτωση ενημερώνεστε με την έναρξη της επικοινωνίας.

13. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Σύμφωνα με το Νόμο 2472/97, και τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, όπως ισχύουν, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, φορητότητας, διόρθωσης και αντίρρησης (άρθρα 15 – 22 του GDPR). Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα έχετε, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών (GDPR Άρθρο 15 ‘Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων’),
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας (GDPR Άρθρο 16 ‘Δικαίωμα διόρθωσης’)
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη (GDPR Άρθρο 17 ‘Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)’)
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας (GDPR Άρθρο 18 ‘Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας’)
 • το δικαίωμα ενημέρωσης κάθε διόρθωσης ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 (GDPR Άρθρο 19 ‘Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας’)
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο (GDPR Άρθρο 20 ‘Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων’)
 • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ (GDPR Άρθρο 21 ‘Δικαίωμα εναντίωσης’ και GDPR Άρθρο 22 ‘Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ’).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο: [email protected]

Η εταιρεία δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε.

Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η εταιρεία θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για λήψη του ενημερωτικού σημειώματος (Newsletter), μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], καθώς και με κάθε ενημερωτικό που λαμβάνετε.

14. SOCIAL PLUGINS – ΚΟΥΜΠΙΑ

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα μας Social Plugins (στο εξής 'κουμπιά') κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook, Instagram, Linkedin και Youtube.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αυτά τα κουμπιά είναι κανονικά απενεργοποιημένα, δηλαδή, δεν αποστέλλουν δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την ενεργή συμμετοχή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά, θα πρέπει να τα ενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ με το ποντίκι. Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση με τον server του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Εάν είστε μέλος σε ένα κοινωνικό δίκτυο και δεν επιθυμείτε τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας να συνδέονται με τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο πριν ενεργοποιήσετε τα κουμπιά.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον όγκο των δεδομένων που επεξεργάζονται τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των κουμπιών τους. Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τον όγκο της συλλογής δεδομένων, την επιμέρους επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας θα βρείτε στις δηλώσεις των κοινωνικών δικτύων για την προστασία δεδομένων [συγκεκριμένα μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική για cookies και προστασίας δεδομένων για Facebook, Instagram, Linkedin και Youtube.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Τελευταία ενημέρωση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας : 27/01/2023.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

16. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Λεπτομέρειες για την πολιτική cookies της εταιρείας θα βρείτε στον εξής σύνδεσμο.

17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική ή και την πολιτική cookies της εταιρείας ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Hobsido Technology I.K.E., Θεσσαλονίκης 75, Μοσχάτο, ΤΚ 104 34, Αθήνα, www.ektimiseto.gr | www.hobsido.com, [email protected]